Herinrichting paardelanden Linde

Provincie Drenthe

100 voetbalvelden nieuwe natuur

Het beekdal van de Reest geldt voor wat de natuur betreft als een van de belangrijkste van Nederland. De overheid kent dan ook veel belang toe aan het behoud en herstel van natuurwaarden van de Reest. Daarvoor zijn onder andere ‘nieuwe natuurgebieden’ aangewezen. In het kader van het realiseren van de diverse natuurdoelen is een plan van toedeling opgesteld. De plannen zijn uitgewerkt in modules en deels ook gerealiseerd. Er is echter ook een deel nog niet uitgewerkt. ATENSUS is gevraagd een deel van het Raamplan Zuidwolde-Zuid uit te werken in ontwerp en bestek. Als aanvullende opdracht hebben verzorgden wij het toezicht en de directie.


230 ha nieuwe natuur

Het projectgebied ligt ten noorden van de Reest en ten oosten van de provinciale weg N48. Het gebied heeft een oppervlak van ca. 230 Ha.


Probleemstelling en resultaat

Binnen het plangebied is de grond in eigendom van verschillende partijen. Drents Landschap heeft eigendommen en voert een deel van het beheer. Ook particulier natuurbeheer is aan de orde maar ook agrarisch gebruik. Tijdens de planuitwerking zal dan ook aandacht moeten zijn voor de diverse belangen.


De natuurkwaliteit van het Reestdal is in de kloop van de tijd sterk achteruitgegaan. De belangrijkste oorzaak voor het verdwijnen van plantencombinaties wordt veroorzaakt door dat het waterbejheer niet is ingericht op de natuur is ingericht. Er is te weinig doorstroming van de hogere gronden naar het beekdal en de grondwaterstanden zijn in de zomer te laag om de natte hooilanden te kunnen handhaven.


Daarnaast is het van belang dat het bufferend vermogen van de Reest wordt vergroot waardoor bij veel aanbod van water, de afvoer vertraagd kan plaatsvinden. Uiteindelijk moet het gebied als bloemrijk grasland worden ingericht.


Planning

Dit jaar zal het planvormingsproces afgerond moeten worden. Uitvoering kan dan in de loop van 2015 plaatsvinden.


Meer weten over dit project?

Wanneer u meer informatie over dit project wilt, kunt u contact opnemen met Edwin de Wekker van ons bureau. Hij is bereikbaar via (0522) 74 40 34 of via 06 10 88 64 01.

Onze werkzaamheden

Wij stelden het hydrologisch advies op en verwerkten dit in een uitvoeringsplan

Wij voerden overleg met agrariërs en omwonenden

Wij stelden het bestek op en bestede het aan

Als aanvullende opdracht voerden wij het toezicht uit op de werkzaamheden van de aannemer.

Bijzonder onderdeel van het werk is de inrichting van de Reestvervangende leiding als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.

Lees hieronder het Nieuws over dit project

ATENSUS krijgt opdracht voor ontwerp en bestek

Meervoudig onderhandse aanbesteding van het werk

Uitvoering gestart door Bouwhuis GWW

 

100 voetbalvelden nieuwe natuur

Nieuwe stuw in Paardelanden geplaatst

Reest Vervangende Leiding ecologisch ingericht