ATENSUS vervult een brugfunctie tussen overheid en intiatiefnemer!

Samen bouwen aan de toekomst

"Vraag niet aan mensen om taken over te nemen van de overheid, maar om zich in te zetten voor hun directe leefomgeving"


Burgerparticipatie kent verschillende invalshoeken

Tot nu toe heeft de overheid een centrale rol gespeeld bij het invullen en uitwerken van projecten in de openbare ruimte. De laatste jaren zien we een veranderende overheid, waarbij de overheid meer als regisseur optreedt en in mindere mate als initiatiefnemer. Dat betekent voor een ambtenaar dat hij/zij niet denkt in voorwaarden, maar meer in kansen. Voor de burger betekent dat deze meer initiatief moet tonen en duidelijk moet maken wat het algemeen belang is bij het invullen van een behoefte. Kortom, een uitdaging voor beide partijen.

Wij noemen dat van buiten naar binnen. ATENSUS heeft in beide gevallen, zoals bovenstaande afbeelding weergeeft, toegevoegde waarde.

Folder: ATENSUS en burgerparticipatie (volgt binnenkort)

De burger als initiatiefnemer

Als betrokken inwoner of vereniging heeft u een goed idee, wat u graag onde rde aandacht wilt brengen bij de gemeente. Maar u heeft geen idee hoe u dat het beste kunt aanpakken. ATENSUS begeleidt plaatselijke belangen, bewonersplatforms en dergelijke bij het uitwerken van uw idee of project tot het niveau geschikt voor het doorlopen van een bestuurlijk proces. Daar hoort een ontwerp en een kostenraming bij. Tijdens dat proces trekken wij gezamenlijk met u op en bekijken op welke wijze wij de omgeving of bijvoorbeeld een waterschap of andere stakeholders in het proces moeten betrekken.

Toegevoegde waarde van ATENSUS

ATENSUS weet hoe een bestuurder tot besluitvorming komt. Wij weten welke argumenten het beste resultaat geven. Daarnaast zijn wij in staat om diverse belangen bij elkaar te brengen om zo voldoende draagvlak te realiseren. Wanneer daarin technische keuzes gemaakt moeten worden, kunnen wij deze in schetsen en impressies verbeelden. Daarbij sluiten wij aan bij uw beleving en de beleving van een bestuurder. De technische details worden later uitgewerkt. Op deze wijze houden wij de aanloopkosten laag en leveren wij een product dat aansluit op het beoogde resultaat: een ontwerp met kostenraming waarbij projectrisico's in beeld zijn gebracht.

De overheid als initiatiefnemer

Het opstellen van beleid is één van de primaire taken van de overheid. Tot enige tijd geleden werd het beleid op kantoor uitgewerkt zonder dat de ervaring uit de praktijk werd mee gewogen. Inmiddels weten wij dat beleid opgesteld vanuit praktijk veel meer effect bereikt. Het doel staat voorop en het beleid is het middel. Dat vraagt van een organisatie een andere insteek en meer bewustwording van het beoogde effect.

Toegevoegde waarde van ATENSUS

Bij het opstellen van beleidstukken zoals bermbeleid, wegenbeleid, kunstwerkenbeleid etc. gaan wij samen met u op zoek naar de beleving van de gebruiker. Als de omgeving betrokken wordt bij het opstellen van beleid, is onze ervaring dat soms verrassende inzichten opleveren. Met deze werkwijze kunnen wij de vertaalslag maken van een technische inslag naar een meer bestuurlijke inslag. Immers een bestuurder denkt meer in maatschappelijke doelstellingen. Dus, een onderhoudsmaatregel wordt meer verbonden met het instandhoudingsdoel. Dit is meer een assetmanagementgedachte.