Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. Definities

 
In deze algemene voorwaarden worden begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
a. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer
b. Opdrachtnemer: ATENSUS bv
c. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft voor de levering van een product of uitvoeren van een dienst
d. Opdracht: De door de Opdrachtgever gedefinieerde doelstelling welke door Opdrachtnemer wordt gerealiseerd
e. Offerte: De aanbieding van Opdrachtnemer welke een nauwgezet beeld geeft van uit te voeren werkzaamheden ten dienste van het uitvoeren van de Opdracht
f. Overeenkomst: De tussen Partijen vastgelegde afspraken ten dienste van het realiseren van de Opdracht
g. Meerwerk: Werkzaamheden welke buiten de reikwijdte van de overeengekomen offerte valt
 

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid

 
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten waarop Opdrachtnemer deze van toepassing heeft verklaart
b. Afwijking van deze Voorwaarden is slechts bindend wanneer deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen
c. De inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever worden slechts in geval van strijdigheid van de hand gewezen, wanneer dit het geval is zullen wij schriftelijk kenbaar maken dat wij de inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever van de hand wijzen
 

ARTIKEL 3. Tot stand komen van de overeenkomst

 
a. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke dan wel mondeling acceptatie van de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte voor de uitvoering van de Opdracht.
b. Een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte is geldig tot een maand na dagtekening tenzij in de offerte anders is bepaald
 

ARTIKEL 4. Uitvoering van de overeenkomst

 
a. Tenzij door Partijen nadrukkelijk anders overeengekomen wordt, bepaald Opdrachtnemer welke medewerker de werkzaamheden zal uitvoeren
b. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor werkzaamheden in het belang van een nakoming van de Overeenkomst uit te besteden aan een derde
c. Indien Opdrachtnemer de Opdracht deels laat uitvoeren door een derde zal Opdrachtnemer voor het door deze derde(n) uitgevoerde deel van de Opdracht aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens Opdrachtnemer aansprakelijk is
d. Indien Opdrachtnemer, overeenkomstig het bepaalde Artikel 6 DNR 2011, op verzoek van Opdrachtgever samenwerkt met derden, zal Opdrachtnemer voor het door derden verrichte deel van de Opdracht niet aansprakelijk zijn tenzij en voor zover Opdrachtnemer deze aansprakelijkheid schriftelijk heeft aanvaard
 

ARTIKEL 5. Gegevensverstrekking

 
a. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van en de juistheid van de brongegevens voor het uitvoeren van de Opdracht
b. Indien de in voorgaande lid bedoelde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer verstrekt zijn, komen de mogelijk hieruit vloeiende meerkosten voor rekening van Opdrachtgever
c. Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig verkrijgen van toestemming voor het mogen betreden van percelen welke geen eigendom zijn van Opdrachtgever

 

ARTIKEL 6. Goedkeuring gegevens

 
a. De door Opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter goedkeuring verstrekte documenten of ander gegevensdragers worden geachte door de Opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de Opdrachtgever niet binnen twee weken na verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht
 

ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid

 
a. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld
b. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade
c. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het verstrekken van onjuiste informatie door Opdrachtgever of een derde die namens Opdrachtgever informatie overdraagt
e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook, aan eigendommen van Opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij de bij Opdrachtnemer in dienst zijnde medewerkers
f. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake van het onder lid b bedoelde schade
g. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt zich tot het bedrag waarvoor Opdrachtnemer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. De polisvoorwaarden worden indien gewenst kosteloos aan Opdrachtgever verstrekt
h. Wanneer Opdrachtgever meent een Opdrachtnemer een verwijtbaar feit ten laste te moeten leggen, dient Opdrachtgever dit terstond te doen of in geval van een verborgen gebrek binnen één maand na afronding van de Opdracht

 

ARTIKEL 8. Vrijwaring

 
a. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever
 

ARTIKEL 9. CAR-Verzekering

 
a. Opdrachtnemer sluit geen CAR (Construction All Risk) verzekering af en zal de Opdrachtgever aanraden voor werken zoals bedoeld in het BAO een CAR-verzekering af te sluiten
 

ARTIKEL 10. Toepasselijk recht en geschillen

 
a. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
b. Verschillen van mening tussen partijen worden zoveel mogelijk langs minnelijke weg opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.
c. Alle geschillen tussen partijen worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle
 

ARTIKEL 11. Geheimhouding

 
a. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn gehouden aan geheimhouding aangaande informatie welke door Partijen aan elkander worden overgedragen.
 

ARTIKEL 12. Wijziging van de voorwaarden

 
a. Opdrachtnemer is gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen
b. Wijzigingen treden in werking op het aangekondigd tijdtip waarbij Opdrachtgever tijdig op de hoogte gesteld wordt van deze wijziging
c. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden onverwijld ter kennis brengen van de Opdrachtgever
 

ARTIKEL 13. Overmacht

 
a. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt
b. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij

 

ARTIKEL 14. Betaling en incassokosten

 
a. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
b. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente + 1,5 % rente verschuldigd. (6,5 % rente). De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
c. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
d. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke regeling welke per 1 juli 2012 in werking is gesteld. In deze regeling staat opgenomen welke incassokosten in rekening mogen worden gebracht: Besluit van 27 maart 2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten; zoals opgenomen in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, artikelen 96, 119 en 119a). De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.