Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Atensus, zoals deze
beschikbaar is gesteld door Atensus. In deze disclaimer geven wij aan
onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u
aanbieden.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze
informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt
of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken
volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atensus is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website
her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Atensus.

Geen garantie op juistheid.

 

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar
een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde
prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als
programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om
een contract dan wel overeenkomst met Atensus te mogen claimen of
te veronderstellen.

Atensus streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig
en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid
aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden
zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden
ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of
opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Atensus
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij
via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van Atensus op deze pagina.