Mens & Techniek

Civiele Techneuten

Atensus is hét advies- en ingenieursbureau dat werkt aan kwalitatieve adviezen en oplossingen.
 
Of het nu gaat om kleine of grote opdrachten, de start of uitvoering, onze positieve aandacht blijft hetzelfde. We werken aan uiteenlopende projecten met vaste en wisselende teams.

Bedenkers van oplossingen met het doel voor ogen

 
Onze diensten en producten zijn een middel om een doel te bereiken. Dat betekent dat wij verder kijken dan onze opdracht en continu waken voor het verkrijgen van het eindresultaat.

 
In Mens & Omgeving geven wij onze visie hierop.
 
Samenwerken is daarin key. Wij geloven in samenwerking op gelijke voet. Alleen zo komen wij tot het beste resultaat.

Opdrachtgever, partnerbedrijf of collega; we geven elkaar de ruimte om kwaliteit te leveren waar onze individuele talenten liggen.

 
Zo halen we het beste in mensen naar boven.
 
Meer daarover in Mens & Mens.

 

Waar helpen wij mee

Waar helpen wij mee

We leven en werken met elkaar in dezelfde wereld. Daarom werken we bij Atensus dagelijks aan perfecte verbindingen: in de openbare ruimte verbinden we mensen aan hun omgeving en aan elkaar door te zoeken naar slimme oplossingen in al onze projecten.
 
Dat doen we in elke denkbare projectfase; van visie tot uitvoering.
 
 
Onze oplossingen
 
Onze oplossingen zijn verdeel over een aantal kennisvelden: 

 • Groen en spelen
 •  

 • Infrastructuur; (water)wegen en kunstwerken
 •  

 • Gebiedsinrichting
 •  

 • Riolering
 •  

 • Onderzoek
 Projecten

Diensten
 

 • Projectmanagement: wij nemen een groot deel van het werk uit handen. Houdt controle en grip door slimme informatiemanagement.
 •  

 • Assetmanagement: alle assets goed beheert met inzicht in onderhoudstoestand.
 •  

 • Visie en advisering: voor problemen waar (nog) geen oplossing voor is.
 •  

 • Ontwerp SO|VO|DO: oplossingen technisch vertaalt door onze specialisten in concrete producten.
 •  

 • Contractvorming: oplossingen beschreven en verwerkt in een contract (RAW|UAV-gc|innovatief contract, etc.)
 •  

 • Uitvoering: in specifieke gevallen nemen wij ook de uitvoering op ons

Projecten

De juiste aandacht in elke fase: dat laten wij graag zien in onze afgeronde projecten. Nieuw project? Neem contact met ons op.

Contact
Teamversterking

Venstermedewerkers

Vanuit hun specialisme versterken onze venstermederwerkers maximaal 3 dagen per week de capaciteit en kennis bij projecten van andere organisaties.

Venstermedewerker

Edwin Ypma

Venstermedewerker

Karin Wielinga

Venstermedewerker

Bart Hoogendorp

Projecten

Referenties

Klik op een project in de kaart voor meer informatie.

Oosterhuis bv

Ontwerp herinrichting evenemententerrein

Natuurmonumenten

Loswal Jonenweg

Huisartsenpraktijk Kolderveen

Ontwerp infra Gezondheidscentrum Kolderveen

Hoeve Beukers Wanneperveen

Hervestiging Hoeve Beukers (RO procedure / stikstof / etc.)

Programmateam De Nieuwe Afsluitdijk

Haalbaarheidsonderzoek Fietspad IJsselmeerdijk

Plaatselijk Belang Wanneperveen

Vaarverbinding Hoosjessloot

Exploitatiehaven Lauwersoog

Revitalisering Infra havengebied en realisatie toeristenhaven

Exploitatiehaven Lauwersoog

Ontwerp | Contractvorming en implementatie cameratoezicht recreatie- en bedrijfshaven

Wetterskip Fryslân

Verbreding watergang Wolvega Oost

Staatsbosbeheer / Natuurmonumenten

Aanleg loswallen Rietimpuls

Waterschap Vechtstromen

Recreatieve voorzieningen Almelose  Aa

Waterschap Vechtstromen

Ontwerp | Bouwteam Mariastuw

Waterschap Vechtstromen

Contractvorming  | Aanbesteding drie gemalen

Waterschap Vechtstromen

Bomen Effect Analyse Nieuwe Drostendiep

Royal Haskoning | DHV

Bestek Bargerveen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Vervanging duiker Slompweg

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bestek Waterschapszorg Ruinen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Maaibestek waterkeringen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Archeologisch onderzoek Slibdepot Zuidmaatsweg

Dienst Landelijk Gebied

Natuurontwikkeling Brandemeer  

Dienst Landelijk Gebied

Herinrichting Kobbelân

Dienst Landelijk Gebied

Kavelpaden ruilverkaveling

Dienst Landelijk Gebied

Opstellen bestek Scheltingapolder

Dienst Landelijk Gebied

Directie en toezicht natuurontwikkeling Scheltingapolder

Altenburg & Wymenga

Haalbaarheidsonderzoek maatregelen Aldegeaster Brekken

Waterschap Zuiderzeeland

Bodemonderzoek diverse tochten

Waterschap Zuiderzeeland

Archeologisch onderzoek diverse tochten

Waterschap Zuiderzeeland

Aanleg Duurzame oevers 2019

Gemeente Hoogeveen

Onderzoek kwaliteit damwanden en vervanging industriehaven

Provinsje Fryslân

Haalbaarheidsstudie brug Westersanning

Provinsje Fryslân

Ontwerp | Contractvorming | Aanbesteding en D&T Herinrichting Hesenser- en Lionserpolder

Provinsje Fryslân

Ontwerp | Contractvorming | Aanbesteding en D&T  Herinrichting Sayterpolder

Provinsje Fryslân

Ontwerp | Contractvorming en D&T Polder 1c

Provinsje Fryslân

Ontwerp en bestek KRW maatregelen Aldegeaster Brekken

Gemeente Oldebroek

Herinrichting Stationsweg/gebied en Zevenheuvelen

Gemeente Oldebroek

Bouwteam Voetgangersbrug pompstation Boele

Gemeente Oldebroek

Toezicht realisatie woonwijk De Zeuven Heuvels

Gemeente Noordoostpolder

Herstraatbestek Westerparalelweg

Gemeente Staphorst

Contractmanagement bruggen en duikers

Gemeente Noordoostpolder

Projectmanagement diverse projecten

Gemeente Noordoostpolder

Opstellen meerjarig onderhoudsbestek recreatiestranden

Gemeente Noordoostpolder

Opstellen raamcontract bermbeheer

Gemeente Noordoostpolder

Persriool Oosterringweg – Kuinderweg

Gemeente Noordoostpolder

Remmingwerken Noordoostpolder (grote vaarwegen)

Gemeente Noordoostpolder

D&T Bermverharding Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder

Baggeren watergangen en inventarisatie duikers

Gemeente Noordoostpolder

Opstellen beleidsplan bermbeheer

Gemeente Noordoostpolder

Engineering Maaibestek

Gemeente Noordoostpolder

Damwand en boothelling Ramsdiep

Gemeente Noordoostpolder

Contractmanagement raamovereenkomst groenonderhoud 

Gemeente Noordoostpolder

Drukriool Leemringweg

Gemeente Noordoostpolder

Drukriool Enserweg

Gemeente Noordoostpolder

Specialistisch toezicht op ROVK Bermverlaging NOP

Gemeente Noordoostpolder

Opstellen beheerplan Emmeloord Centrum

Gemeente Noordoostpolder

Opstellen | Aanbesteden meerjarig onderhoudscontract sportvelden

Gemeente Noordoostpolder

Opstellen | Aanbesteden meerjarig onderhoudsbestek recreatiestranden

Gemeente Steenwijkerland

Sloop, ontwerp en contract vervanging brug Kanaaldijk

Gemeente Steenwijkerland

Contractbegeleiding onderhoud Minigemalen

Gemeente Steenwijkerland

Onderhoudscontract kunstwerken

Gemeente Steenwijkerland

Parkeerdek / Herinrichting Gasthuispoort

Gemeente Steenwijkerland

Ontwerp en bestek toeristisch parkeren

Gemeente Steenwijkerland

Contractbegeleiding onderhoud grote gemalen

Gemeente Steenwijkerland

Diverse fietspaden Investering Landelijk Gebied

Gemeente Steenwijkerland

Inventarisatie Riooloverstorten

Gemeente Steenwijkerland

Fietspad Noordwal – RWZI

Gemeente Steenwijkerland

Fietspad Roekebosch

Gemeente Steenwijkerland

Vervanging beschoeiing

Provincie Drenthe

Ontwerp en aanbesteding Reest Nieuwe Natuur

Provincie Drenthe

Opstellen grondwerkbestek Rabingerveld

Provincie Drenthe

D&T Rabingerveld 

Provincie Drenthe

Directie en toezicht Reest Nieuwe Natuur

Provincie Overijssel

Chroom6 en lood onderzoek 215 bruggen

Provincie Overijssel

Rehabilitatie N765

Provincie Overijssel

Meerjarig onderhoudscontract bruggen

Gemeente Leeuwarden

Verbetering HWA afvoer ‘t Heechhof

Gemeente Leeuwarden

D&T Verkeersmaatregelen Wythsterwei

Gemeente Leeuwarden

Ontwerp | Contract | Aanbesteding herinrichting  Wybrand de Geeststraat

Gemeente Leeuwarden

Ontwerp | Contract | Aanbesteding doorfietsroute Buorren

Gemeente Weststellingwerf

UAV-gc contract drie bruggen Dagpauwoog

Gemeente Weststellingwerf

Ontwerp en contract brug Argusvlinder

Gemeente Weststellingwerf

Ontwerp en RAW contract drie bruggen Aurelia

Gemeente Weststellingwerf

Contractbegeleiding bruggen Aurelia

Gemeente Weststellingwerf

Directievoering Lindefietspas Fase 1

Gemeente de Wolden

Reconstructie Julianaweg

Gemeente de Wolden

Rioolvervanging Dijkhuizen

Gemeente de Wolden

Opstellen UAV-gc contract vervanging twee bruggen Wold Aa

Gemeente de Wolden

Voorbereiding inbreiding De Dissel

Gemeente Sûdwest Fryslân

Fietspad Stavoren Warns

Gemeente Tynaarlo

Ontwerp | Contractvorming herinrichting / rioolvervanging  Beethovenweg e.o. 

Gemeente Tynaarlo

Herinrichting speelvoorzieningen

Gemeente Tynaarlo

Herinrichting speelvoorzieningen Rietwijk Noord Ter Borch

Gemeente Apeldoorn

Bouwrijp maken Molenhof

Gemeente Apeldoorn

Groot onderhoud Laan van Zevenhuizen

Gemeente Apeldoorn

Fietsbrug Apeldoorns kanaal

Gemeente Apeldoorn

Bouwrijp maken Ecofactorij

Gemeente Het Hogeland

Projectmanagement diverse projecten in voorbereiding

Gemeente Het Hogeland

Revitalisatie Geert Reinderspark

Gemeente Het Hogeland

Onderhoudscontract Asfaltwegen buitengebied

Gemeente Het Hogeland

Ontwerp herinrichting Molenweg

Gemeente Het Hogeland

Ontwerp herinrichting Boterdiep Wz

Gemeente Het Hogeland

Speelvoorzieningen Robbenveld

Gemeente Het Hogeland

Belevingspad Bedum

Gemeente Het Hogeland

Toezicht asfaltwerk Boterdiep OZ

Gemeente Den Helder

Ontwerp en Contractvorming Bouw- en Woonrijp maken Pr. Willem Alexanderhof Fase 4.2 te Julianadorp

Gemeente Den Helder

Ontwerp en Contractvorming Bouw- en Woonrijp maken Pr. Willem Alexanderhof Fase 4.1 te Julianadorp

Gemeente Harlingen

Rioolvervanging en herinrichting Hendstehof

Gemeente Harlingen

Besteksvoorbereiding Anjeliersstraat e.o.

Gemeente Het Hogeland

Reconstructie Waldadrift Bedum

Gemeente Duiven

Brug Innofase Duiven

Gemeente Den Helder

Bouwrijp maken Willem Alexanderhof Julianadorp