30 juni 2016 

Herinrichting Waldadrift in Bedum positief besluit

Gemeenteraad stelt € 1.930.548 beschikbaar

Tijdens de gemeenteraadsvergadering vanavond heeft de raad het volledige krediet beschikbaar gesteld voor de de herinrichting van de Waldadrift in Bedum. De Waldadrift maakt onderdeel uit van de hoofdverkeersstructuur van Bedum. Met het beschikbaar stellen van het krediet zal ingezet worden op het realiseren van een verkeersveilige fietsvoorziening dat past binnen het Duurzaam Veilig concept. Ter hoogte van de oversteeklocaties en kruispunten dient specifiek aandacht te worden besteed aan de veiligheid van overstekend fietsverkeer in verband met utilitair- en recreatief fietsverkeer. Daarnaast moet de vernieuwde inrichting van de weg er voor zorgen dat de weggebruikers binnen de bebouwde kom van Bedum rijden en zij hun gedrag hierop moeten aanpassen. Daarom zal in het ontwerp van de weg eveneens aandacht worden geschonken aan het behoud van de huidige groen-structuur (laanstructuur). Daarbij is ook nagedacht over de aansluiting met de ‘Groene Long’ van Bedum.

Waldadrift

De Waldadrift kenmerkt zich door een wisselend omgevingsbeeld. Tussen de Ommelanderdrift en de Madelief is aan beide zijden van de weg bebouwing aanwezig. Op het gedeelte tussen de Groningerweg en de Schoolstraat tot en met het Arjen Robbenveld is enkel sprake van bebouwing aan de noordzijde van de Waldadrift; aan de zuidzijde is sprake van groen, bestaande uit bos en grasveld. Tussen de Madelief en de Sint Annerweg is aan beide zijden van de Waldadrift geen sprake van bebouwing en ligt de weg vrij. Dit wisselende beeld qua uiterlijk en het wel/niet aanwezig zijn van fietsverkeer maakt dat de inrichting van de weg in de huidige situatie niet altijd duidelijk is voor het gemotoriseerd en het fietsverkeer, met objectieve en subjectieve conflicten -overigens met weinig ongelukken- tussen de verschillende verkeersdeelnemers tot gevolg.

Gelet op de functie van de weg als ontsluitingsweg voor de wijken Ter Laan, Oosterheerd en Plan Oost, is de weg in het in september 2012 vastgesteld Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan aangewezen als een zgn. “gebiedsontsluitingsweg”. Qua gebruik (aantal motorvoertuigen per dag) is het in de praktijk een weg die tussen een gebiedsontsluitingsweg en een (grotere) erftoegangsweg inzit. Anders gezegd: het deel van de Waldadrift tussen rotonde en Schoolstraat kent de hoogste verkeersintensiteit; daarna neemt deze sterk af.

Vrijliggend fietspad in aansluiting op tracé met fietssuggestiestroken

Op basis van de gedefinieerde doelstelling, de verkeersongevallencijfers en intensiteiten is de route voor de fietser in beeld gebracht. Uitkomst van dat onderzoek is dat het tracé voor de fietser in twee onderdelen uiteen valt. De raad kiest daarmee voor variant 3b . Dat betekent dat de gemeenteraad heeft gekozen voor een vrijliggend fietspad tot nabij de aansluiting De Lijsterbes/Ommelanderdrift. Daarna vervolgt de fietser haar weg op de Waldadrift  via de fietssuggestiestroken. In totaal wordt er een krediet beschikbaar gesteld van ongeveer € 1.930.500,-.

Raadsadvies 30 juni 2016

Voor meer informatie wordt verwezen naar het raadsadvies van 30 juni 2016 en de bijbehorende adviesnotitie van de Royal Haskoning/DHV.

Planning

Voor meer actuele informatie over de planning van het project wordt verwezen naar onze specifieke projectpagina.

Over de schrijver
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down