Projecten

Alle projecten

Oosterhuis bv

Ontwerp herinrichting evenemententerrein

Natuurmonumenten

Loswal Jonenweg

Huisartsenpraktijk Kolderveen

Ontwerp infra Gezondheidscentrum Kolderveen

Hoeve Beukers Wanneperveen

Hervestiging Hoeve Beukers (RO procedure / stikstof / etc.)

Programmateam De Nieuwe Afsluitdijk

Haalbaarheidsonderzoek Fietspad IJsselmeerdijk

Koops Grondmechanica

Ondersteuning tekenwerk sonderingen

Plaatselijk Belang Wanneperveen

Vaarverbinding Hoosjessloot

Exploitatiehaven Lauwersoog

Revitalisering Infra havengebied en realisatie toeristenhaven
Ontwerp | Contractvorming en implementatie cameratoezicht recreatie- en bedrijfshaven

Wetterskip Fryslân

Verbreding watergang Wolvega Oost

Staatsbosbeheer / Natuurmonumenten

Aanleg loswallen Rietimpuls

Royal Haskoning | DHV

Bestek Bargerveen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Vervanging duiker Slompweg
Bestek Waterschapszorg Ruinen
Maaibestek waterkeringen
Archeologisch onderzoek Slibdepot Zuidmaatsweg

Dienst Landelijk Gebied

Natuurontwikkeling Brandemeer  
Herinrichting Kobbelân
Kavelpaden ruilverkaveling
Opstellen bestek Scheltingapolder
Directie en toezicht natuurontwikkeling Scheltingapolder

Altenburg & Wymenga

Haalbaarheidsonderzoek maatregelen Aldegeaster Brekken

Waterschap Zuiderzeeland

Bodemonderzoek diverse tochten
Archeologisch onderzoek diverse tochten
Aanleg Duurzame oevers 2019

Gemeente Smallingerland

Provinsje Fryslân

Haalbaarheidsstudie brug Westersanning
Ontwerp | Contractvorming | Aanbesteding en D&T Herinrichting Hesenser- en Lionserpolder
Ontwerp | Contractvorming | Aanbesteding en D&T  Herinrichting Sayterpolder
Ontwerp | Contractvorming en D&T Polder 1c
Ontwerp en bestek KRW maatregelen Aldegeaster Brekken

Gemeente Oldebroek

Herinrichting Stationsweg/gebied en Zevenheuvelen
Bouwteam Voetgangersbrug pompstation Boele
Toezicht realisatie woonwijk De Zeuven Heuvels

Gemeente Staphorst

Contractmanagement bruggen en duikers

Gemeente Steenwijkerland

Sloop, ontwerp en contract vervanging brug Kanaaldijk
Contractbegeleiding onderhoud Minigemalen
Onderhoudscontract kunstwerken
Parkeerdek / Herinrichting Gasthuispoort
Ontwerp en bestek toeristisch parkeren
Contractbegeleiding onderhoud grote gemalen
Diverse fietspaden Investering Landelijk Gebied
Inventarisatie Riooloverstorten
Fietspad Noordwal - RWZI
Fietspad Roekebosch
Vervanging beschoeiing

Provincie Overijssel

Chroom6 en lood onderzoek 215 bruggen
Rehabilitatie N765
Meerjarig onderhoudscontract bruggen

Gemeente Weststellingwerf

UAV-gc contract drie bruggen Dagpauwoog
Ontwerp en contract brug Argusvlinder
Ontwerp en RAW contract drie bruggen Aurelia
Contractbegeleiding bruggen Aurelia
Directievoering Lindefietspas Fase 1

Gemeente Sûdwest Fryslân

Fietspad Stavoren Warns

Gemeente Tynaarlo

Ontwerp | Contractvorming herinrichting / rioolvervanging  Beethovenweg e.o. 
Herinrichting speelvoorzieningen
Herinrichting speelvoorzieningen Rietwijk Noord Ter Borch

Gemeente Apeldoorn

Bouwrijp maken Molenhof
Groot onderhoud Laan van Zevenhuizen
Fietsbrug Apeldoorns kanaal
Bouwrijp maken Ecofactorij

Gemeente Harlingen

Rioolvervanging en herinrichting Hendstehof
Besteksvoorbereiding Anjeliersstraat e.o.

Gemeente Het Hogeland

Projectmanagement diverse projecten in voorbereiding
Revitalisatie Geert Reinderspark
Onderhoudscontract Asfaltwegen buitengebied
Ontwerp herinrichting Molenweg
Ontwerp herinrichting Boterdiep Wz
Speelvoorzieningen Robbenveld
Belevingspad Bedum
Toezicht asfaltwerk Boterdiep OZ
Reconstructie Waldadrift Bedum

Gemeente Duiven

Brug Innofase Duiven

Gemeente de Wolden

Reconstructie Julianaweg
Rioolvervanging Dijkhuizen
Opstellen UAV-gc contract vervanging twee bruggen Wold Aa
Voorbereiding inbreiding De Dissel

Gemeente Den Helder

Ontwerp en Contractvorming Bouw- en Woonrijp maken Pr. Willem Alexanderhof Fase 4.2 te Julianadorp
Ontwerp en Contractvorming Bouw- en Woonrijp maken Pr. Willem Alexanderhof Fase 4.1 te Julianadorp
Bouwrijp maken Willem Alexanderhof Julianadorp

Gemeente Hoogeveen

Onderzoek kwaliteit damwanden en vervanging industriehaven

Gemeente Leeuwarden

Verbetering HWA afvoer 't Heechhof
D&T Verkeersmaatregelen Wythsterwei
Ontwerp | Contract | Aanbesteding herinrichting  Wybrand de Geeststraat
Ontwerp | Contract | Aanbesteding doorfietsroute Buorren

Gemeente Noordoostpolder

Herstraatbestek Westerparalelweg
Projectmanagement diverse projecten
Opstellen meerjarig onderhoudsbestek recreatiestranden
Opstellen raamcontract bermbeheer
Persriool Oosterringweg - Kuinderweg
Remmingwerken Noordoostpolder (grote vaarwegen)
D&T Bermverharding Noordoostpolder
Baggeren watergangen en inventarisatie duikers
Opstellen beleidsplan bermbeheer
Engineering Maaibestek
Damwand en boothelling Ramsdiep
Contractmanagement raamovereenkomst groenonderhoud 
Drukriool Leemringweg
Drukriool Enserweg
Specialistisch toezicht op ROVK Bermverlaging NOP
Opstellen beheerplan Emmeloord Centrum
Opstellen | Aanbesteden meerjarig onderhoudscontract sportvelden
Opstellen | Aanbesteden meerjarig onderhoudsbestek recreatiestranden

Provincie Drenthe

Ontwerp en aanbesteding Reest Nieuwe Natuur
Opstellen grondwerkbestek Rabingerveld
D&T Rabingerveld 
Directie en toezicht Reest Nieuwe Natuur

Waterschap Vechtstromen

Recreatieve voorzieningen Almelose  Aa
Ontwerp | Bouwteam Mariastuw
Contractvorming  | Aanbesteding drie gemalen
Bomen Effect Analyse Nieuwe Drostendiep