"Bij het uitwerken van de vraagstukken van onze opdrachtgevers stellen wij het beoogd eindresultaat voorop"

PROJECT | ONTWERP | EINDRESULTAAT

Wij zijn een schakel. Onderdeel van het geheel en gelijk aan een schakel is deze van essentieel belang voor het functioneren van de ketting. Wij zoeken naar oplossingen die het eindresultaat ten goede komen. Dat betekent dat wij ongevraagd meedenken en ons halffabricaat passend maken waardoor de kans dat u het gewenste eindresultaat behaalt wordt vergroot!


Gemeente Harlingen

 •  Besteksvoorbereiding Anjeliersstraat e.o.
 • Rioolvervanging en herinrichting Hendstehof Harlingen

Gemeente Den Helder

 • Ontwerp en Contractvorming Bouw- en Woonrijp maken Pr. Willem Alexanderhof Fase 4.1 te Julianadorp
 • Ontwerp en Contractvorming Bouw- en Woonrijp maken Pr. Willem Alexanderhof Fase 4.2 te Julianadorp

Gemeente Bedum

 • Projectcommunicatie en burgerparticipatie diverse projecten via www.uwprojectinbeeld.nl  
 • Ontwerp| Contractvorming | Aanbesteding en D&T herinrichting Waldadrift Bedum
 • Toezicht asfaltwerk Boterdiep OZ Bedum
 • Belevingspad Bedum
 • Speelvoorzieningen Robbeveld
 • Ontwerp herinrichting Boterdiep Wz Bedum
 • Ontwerp herinrichting Molenweg Bedum
 • Onderhoudscontract Asfaltwegen buitengebied
 • Revitalisatie Geert Reinderspark Bedum
 • Projectmanagement diverse projecten in voorbereiding

Gemeente Apeldoorn

 • Bouwrijp maken Ecofactorij te Apeldoorn
 • Fietsbrug Apeldoorns kanaal Apeldoorn
 • Groot onderhoud Laan van Zevenhuizen Apeldoorn
 •  Bouwrijp maken Molenhof Apeldoorn

Gemeente Tynaarlo

 • Herinrichting speelvoorzieningen Rietwijk Noord Ter Borch
 • Herinrichting speelvoorzieningen Eelderwolde
 • Ontwerp | Contractvorming herinrichting / rioolvervanging  Beethovenweg e.o. 

Gemeente Sûdwest Fryslân

 • Fietspad Stavoren Warns

Gemeente De Wolden

 • Voorbereiding inbreiding De Dissel te Ruinerwold
 • Opstellen UAV-gc contract vervanging twee bruggen Wold Aa
 • Rioolvervanging Dijkhuizen Ruinerwold
 • Reconstructie Julianaweg De Wijk

Gemeente Weststellingwerf

 • Directievoering Lindefietspas Fase 1
 • Contractbegeleiding bruggen Aurelia
 • Ontwerp en RAW contract drie bruggen Aurelia Wolvega
 • Ontwerp en contract brug Argusvlinder Wolvega
 • UAV-gc contract drie bruggen Dagpauwoog Wolvega

Gemeente Leeuwarden

 • Ontwerp | Contract | Aanbesteding doorfietsroute Buorren Wytgaard
 • Ontwerp | Contract | Aanbesteding herinrichting  Wybrand de Geeststraat
 • D&T Verkeersmaatregelen Wythsterwei Stiens
 • Verbetering HWA afvoer 't Heechhof te Stiens

Provincie Overijssel

 • Meerjarig onderhoudscontract bruggen
 • Rehabilitatie N765
 • Chroom6 en lood onderzoek 215 bruggen

Provincie Drenthe

 • Directie en toezicht Reest Nieuwe Natuur - Schrapveen
 • D&T Rabingerveld 
 • Opstellen grondwerkbestek Rabingerveld
 • Ontwerp en aanbesteding Reest Nieuwe Natuur

Gemeente Steenwijkerland

 • Vervanging beschoeiing Vollenhove
 • Fietspad Roekenbosch
 • Fietspad Noordwal - RWZI
 • Inventarisatie Riooloverstorten
 • Diverse fietspaden Investering Landelijk Gebied
 • Contractbegeleiding onderhoud grote gemalen
 • ontwerp en bestek toeristisch parkeren
 • Parkeerdek / Herinrichting Gasthuispoort Steenwijk
 • Onderhoudscontract kunstwerken
 • Contractbegeleiding onderhoud Minigemalen
 • Sloop, ontwerp en contract vervanging brug Kanaaldijk

Gemeente Noordoostpolder

 • Opstellen | Aanbesteden meerjarig onderhoudsbestek recreatiestranden
 • Opstellen | Aanbesteden meerjarig onderhoudscontract sportvelden
 • Opstellen beheerplan Emmeloord Centrum
 • Specialistisch toezicht op ROVK Bermverlaging NOP
 • Drukriool Enserweg
 • Drukriool Leemringweg
 • Contractmanagement raamovereenkomst groenonderhoud 
 • Damwand en boothelling Ramsdiep
 • Engineering Maaibestek
 • Opstellen beleidsplan bermbeheer
 • Baggeren watergangen en inventarisatie duikers
 • D&T Bermverharding Noordoostpolder
 • Remmingwerken Noordoostpolder (grote vaarwegen)
 • Persriool Oosterringweg - Kuinderweg
 • Opstellen raamcontract bermbeheer
 • Opstellen meerjarig onderhoudsbestek recreatiestranden
 • Projectmanagement diverse projecten

Gemeente Staphorst

 • Contractmanagement bruggen en duikers Staphorst
 • Herstraatbestek Westerparalelweg

Gemeente Oldebroek

Provinsje Fryslân

 • Ontwerp en bestek KRW maatregelen Aldegeaster Brekken
 • Ontwerp | Contractvorming en D&T Polder 1c
 • Ontwerp | Contractvorming | Aanbesteding en D&T  Herinrichting Sayterpolder
 • Ontwerp | Contractvorming | Aanbesteding en D&T Herinrichting Hesenser- en Lionserpolder

Gemeente Smallingerland

 • Haalbaarheidsstudie brug Westersanning Oudega

Gemeente Hoogeveen

 • Onderzoek kwaliteit damwanden en vervanging industriehaven Hoogeveen


Aannemingsbedrijf Van Gelder bv

 • Verkeersbrug Innofase te Duiven

Waterschap Zuiderzeeland

 • Aanleg Duurzame oevers 2019
 • Archeologisch onderzoek diverse tochten
 • Bodemonderzoek diverse tochten

Altenburg & Wymenga

 • Haalbaarheidsonderzoek maatregelen Aldegeaster Brekken

Dienst Landelijk Gebied

 • Directie en toezicht natuurontwikkeling Scheltingapolder
 • Opstellen bestek Scheltingapolder
 • Kavelpaden ruilverkaveling
 • Herinrichting Kobbelân
 • Natuurontwikkeling Brandemeer  

Waterschap Drents Overijsselse Delta

 • Archeologisch onderzoek Slibdepot Zuidmaatsweg te Wijster
 • Maaibestek waterkeringen
 • Bestek Waterschapszorg Ruinen Koekange
 • Vervanging duiker Slompweg Nijeveen

Royal Haskoning | DHV

 • Bestek Bargerveen

Waterschap Vechtstromen

 • Bomen Effect Analyse Nieuwe Drostendiep
 • Contractvorming  | Aanbesteding drie gemalen
 • Ontwerp | Bouwteam Mariastuw
 • Recreatieve voorzieningen Almelose  Aa

Staatsbosbeheer / Natuurmonumenten

 • Aanleg loswallen Rietimpuls

Wetterskip Fryslân

 • Verbreding watergang Wolvega Oost

Exploitatiehaven Lauwersoog

 • Ontwerp | Contractvorming en implementatie cameratoezicht recreatie- en bedrijfshaven Lauwersoog
 • Revitalisering Infra havengebied en realisatie toeristenhaven Lauwersoog

Plaatselijk Belang Wanneperveen

 • Vaarverbinding Hoosjessloot Wannperveen

Koops Grondmechanica

 • Ondersteuning tekenwerk sonderingen

Programmateam De Nieuwe Afsluitdijk 

 • Haalbaarheidsonderzoek Fietspad IJsselmeerdijk

Hoeve Beukers Wanneperveen

 • Hervestiging Hoeve Beukers te Wanneperveen (RO procedure / stikstof / etc.)

Huisartsenpraktijk Kolderveen

  • Ontwerp infra Gezondheidscentrum Kolderveen

  Natuurmonumenten

  • Loswal Jonenweg

  Oosterhuis bv

  • Ontwerp herinrichting evenemententerrein Nijeveen