01 juli 2016 

Uitvoering gestart! Nieuwe Natuur in het Reestdal

In opdracht van de Provincie Drenthe heeft ATENSUS de werkzaamheden voor het inrichten van Nieuwe Natuur in het Reestdal voorbereid. Eind juli van dit jaar is de uitvoering gestart. De uitvoering in in handen van Bouwhuis aannemingsbedrijf. ATENSUS is verantwoordelijk voor het toezicht en de directievoering.

Dit inrichtingsplan voor Schrapveen Paardelanden is een uitwerking van het Landinrichtingsplan Zuidwolde-Zuid waarin onder andere maatregelen worden getroffen voor verbetering van het landbouwkundig gebruik, de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en het inrichten van nieuwe natuur. Door de ruilverkaveling Zuidwolde Zuid heeft het Drents Landschap enkel percelen grenzend aan het Reestdal in bezit gekregen.

Kwelwater Drents plateau in Reestdal 
Door het verhogen van grondwaterstanden in het plangebied zal het kwelwater van de hogere gronden van het Drents Plateau in het Reestdal terecht komen. In de huidige situatie treedt de kwel voornamelijk op in de diepe sloten. Door de sloten te dempen of te verondiepen wordt de intensiteit van de kwel minder, maar treedt meer kwel op nabij het maaiveld. De percelen vormen een buffer tussen het noordelijk gelegen landbouwgebied en het Reestdal.

Om dit te kunnen realiseren worden sloten verondiept of gedempt, nieuwe sloten gegraven en landbouwgronden worden opgehoogd om te zorgen dat ze bewerkbaar blijven. De grond die hiervoor nodig is komt deels uit het maken van een ecologische  verbindingszone langs de Reestvervangende leiding.  De overige grond komt uit het Rabbingerveld. Hier wordt aan de Nieuwe Dijk voormalig landbouwgrond afgegraven om plaats te maken voor heide en bos. Ook houtsingels worden hersteld. De  percelen die nu worden afgegraven vormen straks samen met een bestaand heideveld één groot gebied, die begraast gaat worden door schapen en koeien.

Op deze manier zorgen we voor meer water in het Reestdal en tegelijkertijd voor nieuwe natuur, terwijl de boeren in het gebied ook op een goede manier hun bedrijfsvoering kunnen uitoefenen.

Werkzaamheden in oktober gereed
De werkzaamheden zijn in juli 2016 gestart nadat geconstateerd was dat er geen broedvogels meer actief zijn in het gebied. Om de planning te halen zal ook in de bouwvak worden doorgewerkt. “Dit gebied is redelijk kwetsbaar en gevoelig voor neerslag. Wanneer er te veel neerslag is gevallen, zal het werk stagneren en om dat te voorkomen wordt er door de aannemer in de bouwvak doorgewerkt” aldus Karin Akse, toezichthouder op dit werk. De werkzaamheden kunnen zo afgerond worden voor de winter. Oplevering is medio oktober.

Meer weten ver dit project?
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Patrick Sakko of Karin Akse van ons bureau. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0522 74 40 34.

Over de schrijver
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down